Filosofie

De werkwijze van CDR+ is gebaseerd op de uitgangspunten van Roy’s Rose Compass
Roy’s Rose Compass kenmerkt zich door tien uitgangspunten die het onderliggend denkkader
vormen achter het model De Roy’s Rose.

De filosofie is heel simpel.
“Laat mensen doen waar ze goed in zijn en stimuleer hen hierin zodanig dat ze dit weten te
integreren in hun dagelijkse leven.”

Wat ons drijft is het geloof in de kracht, de mogelijkheden, de middelen en het zelf oplossend
vermogen van de mensen.
Mensen zijn gezonder, gelukkiger en meer succesvol wanneer ze zich bewust worden van hun
natuurlijk aangeboren talenten.
We zijn er van overtuigd dat dit vruchtbaarder is dan zich te richten op iemands zwakheden.

De praktijk leert dat eenieder bijna dagelijks herinnerd wordt aan zijn of haar tekortkomingen.
Dit begint al op school. Bijvoorbeeld als iemand heel goed is in wiskunde en minder
bekwaam is in talen, dan is de extra ondersteuning vaak gericht op het verbeteren van de
taalvaardigheid.
Binnen de filosofie van Roy’s Rose Compass dient in dit voorbeeld juist de aandacht op
wiskunde gericht te worden. Daar waar de nadruk gelegd wordt op datgene waar iemand van
nature aanleg voor heeft- daar waar iemand van nature energie van krijgt- daar wordt de weg
geopend naar ontdekking van ieders unieke talenten en de darbij horende zelfsturing.
Wij zijn van mening dat de focus op de waardering van het aanwezige talent, mensen
gelukkiger maakt en meer gezond. Dit komt omdat ze dan minder stressvol in het leven staan.
Dit schept de basis voor een duurzaam en succesvol leven.
Vanuit deze filosofie benadert Roy’s Rose Compass elke individuele persoon om zo het
aanwezige talent te activeren, te stimuleren en te integreren in de praktijk van het dagelijkse
leven. Deze benadering betekent dat het individu centraal staat en dat het dynamische proces
plaats vindt in ieders persoonlijk tempo en binnen ieders persoonlijke context

Het activeren betekent het zichtbaar maken van ieders persoonlijke specialisatie en deze te
integreren binnen de persoonlijke actualiteit

Het stimuleren legt de focus zodanig bij de uitdagingen die in ieders persoonlijk leven
aanwezig zijn en op een zodanige wijze dat eenieder deze ook durft aan te gaan

 

Positieve duiding

Bij Roy’s Rose Compass ligt de focus op waardering en een positieve duiding van ieder mens.
Dit betekent dat Roy’s Rose Compass niet-statisch en een niet oordelende benadering is,
maar ontworpen is om een authentiek beeld te geven binnen de mogelijkheden van de huidige
context. Een niet oordelende benadering impliceert dat er geen informatie wordt gegeven over
het “wat “, maar over het “hoe”.