Doelgroep

De doelgroep van CDR+ zijn voornamelijk risico-jongeren en/of  jongeren met een matige en licht verstandelijke beperking.

Risico-jongeren
Hieronder verstaat CDR+:

• Jongeren met ernstig antisociaal en strafbaar gedrag in de leeftijdscategorie vanaf 12 tot ongeveer 23 jaar
• Jongeren die zich schuldig maken aan ernstig strafbaar antisociaal gedrag en vrijwel altijd voldoen aan de DSM IV criteria voor de psychiatrische diagnose gedragsstoornis (conduct-disorder) of een gedragsstoornis NAO
• Jongeren die antisociaal gedrag laten zien met een hoog risico op herhaling en verergering van gedrag als er niet tijdig wordt ingegrepen
• Jongeren die op het punt staan uit huis geplaatst te worden of dat al zijn
• Jongeren die als gevolg van een beperking dreigen vroegtijdig de school te verlaten en dus niet gekwalificeerd zijn
• Jongeren die als gevolg van hun gedrag moeilijk te bemiddelen zijn naar werk zonder specifieke ondersteuning en begeleiding

 

Jongeren met een matige en lichte verstandelijke beperking
Hieronder verstaat CDR+:

• Jongeren met een licht verstandelijke beperking en daardoor beperkte
zelfredzaamheid
• Jongeren met beperkte zelfredzaamheid bij wie sociaal vaardig gedrag in potentie aanwezig is
• Jongeren bij wie individuele ondersteuning en aansturing belangrijk is bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de huidige maatschappij
• Jongeren met mogelijk zicht op begeleid zelfstandig wonen en werken
• Jongeren bij wie de gedragsproblemen mogelijk voortkomen vanwege onder andere bewustzijn van hun beperking

De begeleiding van deze doelgroep is in eerste instantie gericht op bevordering van zelfredzaamheid en sociaal adequaat gedrag, zodat een veilige terugkeer in de maatschappij weer mogelijk is.
CDR+ streef ernaar deze jongeren met begeleiding een plaats te laten verwerven op de
arbeidsmarkt.

 

Doelstellingen van het aanbod van CDR+
Begeleiden van jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben als gevolg van in de persoon gelegen problemen of anderszins door:

• Het direct opdoen van dagritme
• Het intensievere begeleidingsaanbod is in eerste instantie gericht op de persoonlijke ontwikkeling zoals het aanleren van basisvaardigheden in de sociale context
• Het aanleren van sociaal adequaat gedrag
• Gestreefd wordt dat op een zo kort mogelijk termijn deze jongeren met afgestemde zorg en begeleiding bemiddeld kunnen worden naar werk
• Van duurzaamheid op de lange termijn kan pas sprake zijn als werk gekoppeld wordt aan onderwijs
• Waar uitstroom naar werk niet reëel wordt geacht, kan worden doorverwezen naar ondersteunende en aanvullende deskundigheid. CDR+ heeft in deze een regierol
• Voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten /
voorbereiden op het gaan halen van een startkwalificatie
• Verkleinen van de afstand naar de arbeidsmarkt op termijn
• Verantwoordelijkheid blijft bij de deelnemer CDR+ heeft dus niet alleen een meerwaarde die kan leiden naar uitstroom naar werk, maar door haar aanbod kan ze ook de aard van de beperkingen en de mogelijkheden in kaart brengen.