Sport

Doelstelling sportprogramma

Inleiding

Korte weergave van het doel van het sportprogramma Sport wordt binnen onze organisatie gebruikt als middel om onderstaande competenties te ontdekken en verder uit te bouwen. De organisatie denkt dat je deze competenties nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren. Met andere woorden: je leert tijdens de sportactiviteit vaardigheden die je ook in andere
situatie kunt hanteren.

Bij het sportprogramma wordt in eerste instantie uitgegaan van de volgende algemene doelstellingen:

2.1

Algemene doelstellingen sportprogramma:

Door middel van het aanbieden van een diversiteit aan fysieke trainingen een bijdrage leveren
aan het eigen maken c.q verbeteren van competenties met het doel zich mede hierdoor een
plaats te verwerven en te behouden op de arbeidsmarkt.

Door middel van deze activiteiten een bijdrage te leveren aan een verhoogde fysieke en
mentale belastbaarheid ten einde zich tijdens het functioneren binnen de maatschappij (meer)
zelfstandig te kunnen handhaven.

Door het (binnen het kader van de activiteiten) spiegelen en evalueren van het individuele mentale – dan wel het ontstane groepsdynamisch proces een bijdrage leveren aan de
zelfreflectie en verdere persoonlijke ontwikkeling.

Het hierdoor wekelijks bieden van ontspanningsmomenten. Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de algemene fysieke conditie.

Competenties

Bij elke activiteit om te streven naar de algemene doelstelling moet de deelnemer onderstaande competenties bezitten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bij de ene activiteit andere competenties meer naar voren komen dan bij een andere activiteit. Om eerder genoemde taken te kunnen uitvoeren zal de deelnemer in voldoende mate over de navolgende competenties moeten beschikken.

Accuratesse;
Betrokkenheid;
Communicatieve vaardigheid;
Energie;
Flexibiliteit;

Motivatie;
Resultaatgerichtheid;
Sociale vaardigheid;
Zelfinzicht;
Zelfstandigheid;
Zelfvertrouwen.

Om bepaalde competenties eigen te maken zijn er door de organisatie vormingsdoelen opgesteld. Wanneer de deelnemer de vormingsdoelen heeft behaald, dan kunnen we stellen dat diegene de competentie die hieraan verbonden is zeker tijdens de sportactiviteiten bezit.

De vormingsdoelen worden gehanteerd en komen terug in feedbackmomenten aan de hand van praktijksituaties, dus ook sportactiviteiten. Op deze manier kun je eigen vaardigheden
inzichtelijk maken en wordt het dus gehanteerd als een meetinstrument.