Infra technieken

Door werkervaring op te doen binnen het branche gerelateerde bedrijvennetwerk van
CDR+ kunnen kandidaten bij gebleken geschiktheid en interesse doorstromen naar een
werkplek met arbeidsovereenkomst in combinatie met scholing. Dit vindt plaats volgens
een vastgesteld concept. Het opleiden van onze jongeren dient plaats te vinden in een
krachtige leerwerkomgeving. Hierdoor worden zij als goede en gemotiveerde vakmensen
afgeleverd. Tijdens de opleiding wordt toegewerkt naar een duurzaam resultaat: een
goed en passend toekomstperspectief voor de jongeren zelf, hun toekomstige werkplek
en de branche.

Samenwerking met het Radius College Infra Techniek
Algemeen
Bij het bestuderen van deze casus te komen tot een gezamenlijk model met

daaraan gekoppeld een begeleidings-, leertraject en werkgarantie valt op dat er vele
initiatieven zijn geweest, nog zijn en binnenkort zullen worden ondernomen om de
doelgroep(en) van risicojongeren (weer) naar school te krijgen dan wel toe te leiden
naar werk.
Bij de bestudering van deze projecten en de gevoerde gesprekken met velen uit het
werkveld is gebleken dat een totale samenhang vaak ontbreekt, er veel verschillende
meningen heersen hoe de problematiek aan te pakken en meestal slechts delen van
een totaalproject worden ingevuld.

 

 

 

CDR+ zou hierin een belangrijke voortrekkersrol kunnen spelen door het aanbieden

van een volledig traject voor deze jongeren.
Zonder de pretentie te hebben dit probleem geheel op te willen lossen heeft CDR+
met de beoogde opzet een methodiek in handen die het gehele traject beslaat van
werving tot aan het hebben van een baan. CDR+ wijst op deze manier anderen de

weg hoe dit probleem tot een oplossing kan worden gebracht. Het is evident dat
vele partners nodig zijn dit plan tot een succes te maken. Bij de opzet wordt op dit
moment aansluiting gevonden bij het Radius College Infra Techniek.
Het opleidingstraject dient compleet te zijn: van instroom in de opleiding, het
afronden van een vakopleiding, tot en met een baan.

Voortraject AKA
- diagnose in praktijk activiteit op onderwijslocatie, selectieprocedure
grondwerker/stratenmaker
- ori├źntatiefase, voorschakelfase en aanbodversterkende fase in het kader van
bijvoorbeeld Sociale Activereing
- werkervarings plek bij schoolgerelateerde bedrijven in het kader van een
Individuele Re-integratie Overeenkomst,
- arbeidsovereenkomst in het kader van jobcoaching

Conclusie
Samenwerking, CDR+ en het Radius College Infra Techniek biedt een aantal
voordelen;
a. Het dagprogramma binnen CDR+ biedt mogelijkheden naadloos aan te sluiten
bij opleidingsprogramma Infra techniek van het Radius College
b. Vanuit verschillende disciplines (zorg,onderwijs,netwerk) wordt zorg geboden
naar werk
c. Kansen op de arbeidsmarkt worden door het programma verhoogd
d. Programma dient deels verzorgd te worden door CDR+ en deels door het
Radius College
f. Te bieden achtervang voor toekomstige werkgever is van meerwaarde
g. De kleinschaligheid en flexibiliteit van CDR+ maakt maatwerk mogelijk
h. Door de deelnemer op deze manier te resocialiseren, te scholen met een
erkend diploma en een baan te bieden wordt een belangrijke bijdrage geleverd
aan het oplossen van het probleem risicojongeren.